• Lasva Lasteaed on saanud toetuse 2018/2019 HARIDUSE INFOTEHNOLOOGIA SIHTASUTUSE (HITSA) POOLT FINANTSEERITUD PROJEKTILE PROGE TIIGRI SEADMETE SOETAMISEKS BEE-BOT MESIMUMM-PÕRANDAROBOTID JA MATID.

  Projekt toetab digiõpet. Bee-bot seadmete ja alusmattide abil soovitakse arendada Pargihaldja lasteaia laste õpioskusi koolieelses eas. Bee-Bot nutirobotid kujutavad endast kõige algelisemal tasemel programmeerimisõpetust, kuid saab ka kasutada eri, nii tähtede, numbrite, kujundite ja värvide jm tundma õppimisel. Lisaks aitavad nutirobotid arendada loogilist mõtlemist, arendada ruumitaju ja orienteerumist tasapinnal, eneseväljendusoskusi, samuti põhjus-tagajärg seost. Tekitab lastes suurenenud huvi õppimise vastu, sest toimub eluliste asjade õpetus läbi mängu. Vastavasisuliste tegevuste lõimimine õppetöösse erinevates ainevaldkondades aitab saavutada paremaid õpitulemusi.

  Bee-Botile saab 7 juhtnupu abil sisestada kuni 40 järjestikust liikumiskorraldust. Edasi ja tagasi nupud annavad mesimummule korralduse liikuda täpselt 15 cm edasi või tagasi, paremale ja vasakule nupud annavad korralduse pöörata 90 kraadi vastavalt noole suunale.

 • Lasva Lasteaed Pargihaldjas on saanud 2018 a toetuse projektile EV 100 "Igal lapsel oma pill". Soetasime kajon -i ja trummipulgad.
  Kingitus „Igal lapsel oma pill“ on kantud unistusest, et igal Eestimaa lapsel oleks võimalus õppida pillimängu.

 • Lasva lasteaed on saanud toetuse projektile "Koos teiega sobitun kohas, ajas ja ruumis" kogumaksumusega 168532 eurot, millest toetuse suurus on 124890 eurot. Projekt toetab sobitusrühma loomist mille sihtgrupiks on erivajadusega lapsed. Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ja Lasva valla eelarvest.

 • „Kiusamisest vabaks!“ metoodikaga liitus lasteaed 2013. aastal, mille järgi töötab 2rühma. "Kiusamisest vabaks!" on ennetav metoodika, mille eesmärk on luua üksteist
  arvestav ja kaasav suhe. Samuti on metoodika eesmärgiks luua kiusamist ennetav
  käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, lapsed hoolivad
  üksteisest ning sekkuvad ja kaitsevad kiusamise eest kaaslast, kes seda ise teha ei suuda.
  Metoodika tugineb neljale põhiväärtusele: sallivus, austus, hoolivus ja julgus. Kuna
  kiusamise ennetamine on seotud ühiskonnas vastu võetud käitumisnormide ja suhete
  kvaliteediga, on oluline, et neid väärtusi sisendataks lastesse võimalikult varakult.

 • Lasteaed on liitunud 2013. a „Keelepesa“ programmiga, milles osaleb üks rühm.
  Keelepesa töötab täielikul keelekümblusmeetodil ja seal kasutatakse lastega suheldes üks
  kord nädalas oma maa põlist piirkonnakeelt – Vana-Võromaal võru keelt. Keelepesa
  eesmärk on tutvustada lastele oma kodukandi põlist keelt, kultuuri ja kombeid ning
  julgustada täiskasvanuid lastega oma kodukandi keelt kõnelema ning neile oma kodukandi
  kultuuri edasi andma.

 • Kuulume alates 2016 a TEL –võrgustikku. Lasteaia ülesanne on luua eeldused ja
  tingimused, mis toetavad laste ja personali heaolu ning tervist. Tervise ja heaolu
  edendamine lasteaias on seotud kõikide lasteaia tegevustega ning põhivaldkondadega, on
  planeeritud, süsteemne, järjepidev ning lähtub hindamiste põhjal selgunud
  arenguvajadustest tervise, heaolu ja turvalisuse valdkonnas.
  Lasva Lasteaia Pargihaldjas tervisedendamise üldeesmärk on: Positiivsete eeskujude
  toel kujuneb lastel arusaam tervislikust eluviisist ja kinnistuvad tervisekäitumise
  harjumused.