Alates 13.08 avatud Lillehaldjate sõimerühm (endine Pilvehaldja ruum)

13.08 - 14.08 suuremad lapsed Putukahaldja rühmas

15.08 - 16.08 suuremad lapsed Linnuhaldja rühmas

17.08 personal koolitusel. Avatud valverühm. 

Lasva Lasteaia Pargihaldjas personalile toimub 17.08.2018 meeskonnakoolitus. Meil taas kord suur palve vanematele, et võimalusel jätta oma laps sel päeval koju. Kui see pole kuidagi võimalik, siis palun andke sellest teada rühmaõpetajale hiljemalt 15.august 2018.

Kingitus EV 100

HTM INFOKIRI

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium. 1. septembrist asusid neljas piirkonnas tööle eksperdid, 
kelle põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine;
õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; 
teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas. 

Lõuna piirkond (Munga 18, Tartu) 
Põlva-, Valga-, Võrumaa: Kaidi Maask, Kaidi.Maask@hm.ee; mobiiltelefon 5687 6407;  lauatelefon 735 0165

Head vanemad! Saate tutvuda: Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis

§ 5. Nõuded menüü koostamisele vaata: Menüü