Lasteasutuse juhtmõte, eesmärgid 2019/20

 Juhtmõte: AVASTAN JA KOGEN MAAILMA ENDA ÜMBER KÕIKIDE OMA MEELTEGA

Märksõnad: lapsest lähtumine, loovus, mängulisus, sotsiaalsed oskused, erivajadustega lapsed, mitmekesine õpikeskkond, aktiivõppemeetodite rakendamine (praktiline tegutsemine), õppeprotsessi terviklikkus ja lõimitus, paindlikkus, kaasaegsete innovaatiliste meetodite, vahendite kasutamine, koostöö huvigruppidega

Peaeesmärk: Lapsele on loodud võimalused ise maailma avastada ja kogeda.

  • Laps on uudishimulik ja avatud uute teadmiste omandamisel.
  • Lapsel on soov aktiivselt liikuda ja ta on teadlik tervislikest eluviisidest.
  • Lapse individuaalse arengu ja erisuste (ka andekuse) varajane märkamine ja toetamine koostöös lapsevanema ja tugisüsteemidega.
  • Lasteasutuses on loodud õpikeskkond, mis toetab kõikide laste õpihimu, on eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav.
  • Aktiivõppemeetodite mitmekesisem rakendamine (laste rühmatööd, õuesõpe, avastus- ja uurimusõpe jms. Õppimine kõikide meeltega, loovtööd, ehitusmängud. Õppeprotsessi terviklikkus ja lõimitus, paindlikkus).
  • Kaasaegsete innovaatiliste meetodite, vahendite kasutamine õppetöö läbiviimisel.
  • Lapse arengut toetab positiivne ja arvestav lasteaia personali ja lapsevanemate vaheline koostöö.