Lasteasutuse juhtmõte, eesmärgid 2020/21

 

Juhtmõte: AVASTAN JA KOGEN MAAILMA ENDA ÜMBER KÕIKIDE OMA MEELTEGA

Märksõnad: lapsest lähtumine, loovus, mängulisus, sotsiaalsed oskused, erivajadustega lapsed, mitmekesine õpikeskkond, projektõppe rakendamine (praktiline tegutsemine), õppeprotsessi terviklikkus ja lõimitus, paindlikkus, kaasaegsete innovaatiliste meetodite, vahendite kasutamine, koostöö huvigruppidega

Peaeesmärk: Lapsele on loodud võimalused ise maailma avastada ja kogeda.

  • Lapsel on soov aktiivselt liikuda ja ta on teadlik tervislikest eluviisidest, sh vaimne tervis, sotsiaalsed oskused.
  • Lapse individuaalse arengu ja erisuste (ka andekuse) varajane märkamine ja toetamine koostöös lapsevanema ja tugisüsteemidega.
  • Lasteasutuses on loodud õpikeskkond, mis toetab kõikide laste õpihimu, iseseisvust, on eakohane, turvaline ja arendav.
  • Projektõppe rakendamine, mida toetavad õuesõpe, avastus- ja uurimusõpe, digiõpe. Õppimine kõikide meeltega, loovtööd, loovmängud. Õppeprotsessi terviklikkus ja lõimitus, paindlikkus.