Rühmade tutvustus

Pargihaldja lasteaias on esmatähtis laps, kes saab õppida kõikide meelte kaudu ja läbi oma kogemuste. 2017-18 õppeaastast hakkasime rakendama lasteaias projektõpet. Lastega hommikuringides arutledes kui ka igapäeva tegevust jälgides selgub, mille vastu on antud hetkel lastel huvi ning seda siis koos uurima ja õppima hakataksegi. Projektõpe võimaldab kasutada rühmades väga palju erinevaid õppemänge, tegeluskaste kui ka kaasaegset tehnikat. Projektõpet toetavad õuesõpe, avastusõpe, robootika. 

Linnuhaldjate rühmas saavad lapsed avastada ja uurida, ise proovida ja katsetada, tunnetades läbi kogemuse ümbritsevat. Õppe -ja kasvatustegevuste mitmekesistamiseks  kasutame innovaatilisi kaasaegseid õppemeetodeid ja tehnoloogilised vahendid (laua/sülearvutid, dataprojektor, valguslauad ja Bee-Bot robotid), muutes tegevused põnevamaks, mängulisemaks, areneb laste loovus ning lapsed saavad esmased digioskused ja algteadmised tehnoloogilistest võimalustest.

Putukahaldja rühm on sõimerühm, kus alustavad oma lasteaiateed kõige pisemad (1,6 - 3a). Läbi projektõppe toetame esmaste eneseteenindusoskuste kujunemist. Lastele pakutav tegevus on eakohane ja loovust arendav. Arvestame  iga lapse huvide, võimete  ja vajadustega, pöörame tähelepanu tervislike eluviiside kujundamisele koostöös koduga.

Lillehaldja rühma  üheks eripäraks on kord nädalas toimuvad tegevused võro keeles. Oleme liitunud Võru Instituudi juures tegutseva keelepesaga. Keelepesa eesmärk on tutvustada lastele oma kodukandi põlist keelt, kultuuri ja kombeid ning julgustada täiskasvanuid lastega oma kodukandi keelt kõnelema. Lillehaldja rühm on sobitusrühm, kus toetame läbi projektõppe erivajadustega laste individuaalset arenemist ja sobitumist nii ajas kui ruumis. Tugihaldjas (eripedagoog) jõuab iga lapseni oma rahuliku, südamliku ja rõõmsameelse olekuga. Temaga soovib koos olla iga lasteaialaps.

Metsahaldja rühma lapsed on tõelised õuelapsed, kellele meeldib õues õppida ja seal tegutseda iga ilmaga.  Imeline loodus Lasva lasteaia ümbruses annab suurepärased võimalused õuesõppeks.

Laste tervise tugevdamine toimub tervisekasvatuse ja liikumistegevuste kaudu. Käime tihti lähedalasuvas pargis ja metsas õppekäikudel ja matkal, samuti järve ääres vetehaldja elu ja tema asukaid uudistamas. Talviseks kelgutamiseks on meil olemas laugemad künkad väiksematele kui ka kõrgemad suurematele. 

Muusikategevustes õpivad lapsed läbi põnevate tegevuste laulu, tantsu ja omavalmistatud pillidel pillimängu.

Lastel on võimalus osa võtta erinevatest huviringidest: tantsuring, jalgpall, spordiring SEPS, lugemisring Lugemislust.