KOOLIEELSE LASTEASUTUSE SEADUS 

https://www.riigiteataja.ee/akt/12957781?leiaKehtiv 

KOOLIEELSE LASTEASUTUSE RIIKLIK ÕPPEKAVA

https://www.riigiteataja.ee/akt/12970917?leiaKehtiv 

EESTI VABARIIGI HARIDUSSEADUS

https://www.riigiteataja.ee/akt/13000135?leiaKehtiv