Lasteaia õppe-ja kasvatustegevuse korraldus

 • Lasteasutus korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati. Õppeaasta algab kalendriaasta 1. septembril ja kestab järgneva kalendriaasta 31. augustini. Aktiivne õppe-ja kasvatustegevus toimub  1. september -31.mai. Suveperioodil (1. juunist - 31. augustini) toimub aasta jooksul õpitu kordamine ja kinnistamine ning põhirõhk on mängulisel õuetegevusel. Haridus-ja teadusministri poolt kinnitatud riiklikel koolivaheaegadel toimub õpitu kordamine ja kinnistamine.
 • Lasva Lasteaia Pargihaldjas õppe- ja kasvatustöö aluseks on  Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel koostatud asutuse õppekava. Sellest lähtuvalt koostatakse rühmades aasta tegevuskava, nädalaplaan ja päevakava.
 • Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on tasakaalustatud päevakava, mis on igal rühmal individuaalne ja töötatakse välja vastavalt laste vanusele, vajadustele.
 • Päevakava on paindlik, lasteaiaõpetaja võib teha muudatusi, kui see on vajalik õppe- ja kasvatustöö paremaks läbiviimiseks. Lapse kasvades ja arenedes väheneb igapäevatoimingutele kulutatud aeg ja suureneb õppe- ja kasvatustegevuste aeg.
 • Laste põhitegevuseks on mäng. Lasteaias  omandavad lapsed teadmisi, täiendavad oskusi ja vilumusi, õpivad suhtlema ja ennast väljendama mängudes ja mänguliste õppe- ja kasvatustegevuste kaudu. Laps õpib oma keskkonnas aktiivselt ja praktiliselt tegutsedes.
 • Lasteaiaõpetajad kasutavad õppe- ja kasvatusprotsessi läbiviimiseks üldõpetuslikku tööviisi. Aktiivselt on kaasa haaratud õppe- ja kasvatustegevusprotsessi õpetaja abid. Õpetaja kasutab erinevaid aktiivõppe meetodeid (projektõpe, oskuste õpe, avastusõpe, digiõpe) oma töös.
 • Lasteaia õppekavas kajastatud õppe-kasvatustegevuse korraldamisel lähtutakse koduloolisuse printsiibist, lõimides omavahel õppe- ja kasvatustegevusi, valdkondi ja teemasid.
 • Õppe-kasvatustöö korraldus võimaldab õpetajal tegutseda lapsega individuaalselt, paaristöö,   rühmatöö põhimõttel ja/ või kogu rühmaga koos.
 • Muusika-  ja liikumistegevuste algused on fikseeritud rühma tegevuskavas, ülejäänud tegevusi alustab õpetaja vastavalt oma rühma vajadustele ja võimalustele õppekavas ettenähtud mahus nii rühmatoas, õues, pargis, metsas jne.
 • Muusika - ja liikumisõpetaja viib läbi ühele rühmale nädalas 2 (kaks) muusikategevust ja 2 (kaks) liikumistegevust, võimaluse korral õues.
 • Kõik lasteaialapsed osalevad õuetegevustes. Laste õues viibimise ajal toimub ruumide koristus.
 • Ajavahemikku 01. sept - 01. oktoobrini sõimeealiste rühma  laste  seisukohalt ning 01. sept -15. septembrini  4 - 7. aastaste laste seisukohalt käsitleme kui sisseelamis- ja laste arengu uurimise perioodi, mil tegevus käib nädalaplaani alusel ja põhirõhk on suunatud mängule ning  selle kaudu laste tundmaõppimisele.