Lisa Kohataotlus

Isikuandmete töötlemise nõusolek sept 2019

Võru valla koolieelsete lasteasutuste õppevahendite kulu ehk õppemaksu arvestusliku maksumuse kinnitamine

https://www.riigiteataja.ee/akt/423042020018

 Võru valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/427042019001

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/409032018012?leiaKehtiv

 Lasva Lasteaed Pargihaldjas lahtioleku aja kehtestamine