Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/409032018012?leiaKehtiv

 

2018 Võru valla koolieelsete lasteasutuste õppevahendite kulu