Lisa Kohataotlus

Lasva Lasteaed Pargihaldjas andmekaitsetingimused sept 2019

Isikuandmete töötlemise nõusolek sept 2019

 

 

 

Võru valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/427042019001

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/409032018012?leiaKehtiv

 Lasva Lasteaed Pargihaldjas lahtioleku aja kehtestamine

 

 

 

 

2018 Võru valla koolieelsete lasteasutuste õppevahendite kulu