Põhiväärtused


Koostöö – koostöö rühma õpetajate, õpetaja abide, rühmadega, juhtkonna, teiste
haridusasutuste ja huvigruppidega. Perede toetamine.
Lapsekesksus – lapsest lähtuv planeerimine, õpetan ja õpin läbi mängu ning loova tegevuse,
lapse individuaalsuse arvestamine, mängule suunatus ehk eakohasus, võimetekohasus,
kergemalt raskemale, tuntult tundmatule, korduv, varieeruv harjutamine, laste motiveerimine ja vabatahtlikkus, lõimumine erinevate ainete vahel teemade kaupa, pere toetamine.
Turvalisus – vastastikune usaldus, hoolimine, positiivne õhkkond, märkamine ja toetamine,
kiusamisest vaba metoodika traditsioonide austamine.
Avatus – olen hea suhtleja, avatud uuendustele, arengule suunatus, parima kogemuse
jagamine.
Tervise väärtustamine – tervislik toitumine, õuesõpe ja liikumine, tervislik eluviis,
positiivne mõtlemine mõtlen positiivselt.

Pargihaldja väärtuste puu