• Lasteaed on liitunud 2013. a „Keelepesa“ programmiga, milles osaleb üks rühm.
  Keelepesa töötab täielikul keelekümblusmeetodil ja seal kasutatakse lastega suheldes üks kord nädalas oma maa põlist piirkonnakeelt – Vana-Võromaal võru keelt.
  Keelepesa eesmärk on tutvustada lastele oma kodukandi põlist keelt, kultuuri ja kombeid ning julgustada täiskasvanuid lastega oma kodukandi keelt kõnelema ning neile oma kodukandi kultuuri edasi andma.

 • „Kiusamisest vabaks!“ metoodikaga liitus lasteaed 2013. aastal, mille järgi töötab 2rühma. "Kiusamisest vabaks!" on ennetav metoodika, mille eesmärk on luua üksteist
  arvestav ja kaasav suhe. Samuti on metoodika eesmärgiks luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, lapsed hoolivad üksteisest ning sekkuvad ja kaitsevad kiusamise eest kaaslast, kes seda ise teha ei suuda.
  Metoodika tugineb neljale põhiväärtusele: sallivus, austus, hoolivus ja julgus. Kuna kiusamise ennetamine on seotud ühiskonnas vastu võetud käitumisnormide ja suhete kvaliteediga, on oluline, et neid väärtusi sisendataks lastesse võimalikult varakult.

 • Kuulume alates 2016 a TEL –võrgustikku. Lasteaia ülesanne on luua eeldused ja
  tingimused, mis toetavad laste ja personali heaolu ning tervist. Tervise ja heaolu
  edendamine lasteaias on seotud kõikide lasteaia tegevustega ning põhivaldkondadega, on
  planeeritud, süsteemne, järjepidev ning lähtub hindamiste põhjal selgunud
  arenguvajadustest tervise, heaolu ja turvalisuse valdkonnas.
  Lasva Lasteaed Pargihaldjas tervisedendamise üldeesmärk on: Positiivsete eeskujude
  toel kujuneb lastel arusaam tervislikust eluviisist ja kinnistuvad tervisekäitumise
  harjumused.